Samenwerken en netwerken doe je zo!

Anno 2016 worden samenwerken en netwerken steeds belangrijker in het sociale en economische verkeer. Mensen vinden elkaar op gedeelde interesses, gelijke meningen of gewoon omdat er leuks samen valt te delen. Ook tussen organisaties zie je steeds meer samenwerking en netwerkvorming. Maar hoe doe je dat efficiënt en effectief? We hanteren al jarenlang een handige aanpak gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten.

Een essentieel kenmerk van samenwerken en netwerken tussen organisaties is het ontbreken van een uiteindelijk één partner die besluit wat er wel en wat er niet moet gebeuren en met wie. Er is geen ‘bevoegd gezag’ en zonder dat bevoegd gezag is het soms moeizaam opereren. Of partijen praten niet/beperkt met elkaar waardoor er een onrendabele economische positie overblijft, of partijen praten vooral lang en veel zonder duidelijk resultaat. Komen deze situaties u bekent voor? Met succes hanteren we bij onze klanten de drie basisprincipes van Smart Business Networks, een concept dat mede is ontwikkeld door de Rotterdam School of Management.

Basisprincipe 1: een gemeenschappelijk vertrekpunt

In de eerste plaats is het besef nodig dat er een aantal problemen beter gemeenschappelijk opgepakt kunnen worden dan afzonderlijk. Het gaat hier om het ‘wel begrepen eigen belang’, maar dan gekoppeld aan de bereidheid om dat met anderen tot waarde te brengen. Dat gemeenschappelijk belang/vertrekpunt hoeft niet vorm gegeven te zijn in een uitgewerkte visie of mission statement. Genoeg is een korte beschrijving van het waarom van de samenwerking, de doelen, hoe deze te bereiken, benodigde acties en wie wat daaraan gaat bijdragen. Focus op concrete doelen.

Basisprincipe 2: modulair organiseren 

Het ontbreken van bevoegd gezag heeft ook gevolgen voor de manier van organiseren. Het gaat minder om de klassieke harkjes met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In plaats daarvan gaat het veel meer om betrokken partijen in te zetten op hun kracht, competenties en toegevoegde waarde. Helder moet dan ook zijn waar iedere partner goed in is. Bij ingewikkelde waardeketens (voorbeeld: maken van een auto) is dit patroon van samenwerking vastgelegd in uitgewerkte protocollen waarbij precies is aangegeven wie wat levert op welk tijdstip. In andere netwerken gaat het om tijdelijke samenwerking wetend wie je waarvoor moet hebben en welk resultaat je wil bereiken.

Basisprincipe 3: een ondersteunend online-platform/community

Weten wie waar goed in is en wie je waarvoor moet hebben, zit vaak alleen in de hoofden van mensen. Het is voorwaarde voor succes bij de vorming van een netwerk, maar onvoldoende om het netwerk uit te bouwen. Beter is om elkaar te informeren over waar iedere partner goed in is, waar iedereen mee bezig is enzovoorts. Daarbij is een digitaal platform nodig waar al deze informatie geordend terug is te vinden. Deze moet zijn gekoppeld aan een levendige online community die de betrokkenheid van de partners en de resultaatgerichtheid van het netwerk verhoogt, en mogelijk nieuwe partners aanbrengt.

Een voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een netwerk in ontwikkeling is de regio Rotterdam/Den Haag. De OESO-analyse van begin 2016 gaf aan dat deze regio veel minder productief is dan je op basis van de individuele kracht van bedrijven, universiteiten, HBO en MBO zou verwachten. Eén van de oorzaken was de grote bestuurlijke fragmentatie in deze regio. Inmiddels zie je het besef ontstaan dat deze regio beter moet presteren, ook internationaal. Er wordt gezocht naar samenbindende concepten zoals de Next Economy, een sterke Food/Greenport-agenda enzovoorts. Bestaande initiatieven worden met elkaar verbonden. Mensen zoeken elkaar op in plaats van te blijven zitten op hun eigen stekkie. Soms wordt nog geprobeerd om klassiek top down te sturen maar de focus lijkt te liggen op verbinden en vanuit de gezamenlijke kracht komen tot nieuwe oplossingen. Daar ligt ook de toekomst.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *