Financial engineering

Onze aanpak

Voor het realiseren van dromen en ambities is funding nodig. Daarbij gaat het om bijdragen in geld, apparatuur, materiaal en/of tijd in kind van partners en sponsors. Vaak is sprake van subsidies door (regionale) overheden. Steeds meer is ook sprake van meerdere financiers die delen van het plan willen meefinancieren. Daarvoor zijn een goede aanvraag dan wel aanvragen in lijn met het businessplan, uitvoering die ook financieel-administratief goed is verankerd en passende verantwoording(en) naar de financier(s) nodig. Dit zijn voorwaarden voor een effectief gebruik van schaarse middelen. Dit noemen wij financial engineering.

Recente voorbeelden

De afgelopen jaren realiseerden we voor en met onze klanten extra inkomsten voor meer dan 10 miljoen euro. We deden dit vaak ook inclusief uitvoering en verantwoording. Enkele voorbeelden van recente opdrachten:

  • Met en voor het World Horti Center en de Food Innovation Academy realiseerden we subsidies in het kader van het Regionaal InvesteringsFonds MBO. Het aanvragen van RIF-subsidie is een omvangrijk proces, waarbij zowel een projectplan, een meerjarenbegroting voor 8 jaar en structurele (financiële) voortgangsrapportages zijn vereist.
  • Voor en met Equestrum realiseerden we vier samenhangende subsidies bij Provincie Zuid-Holland, de Metropool Rotterdam- Den Haag en de gemeente Midden-Delfland. Doel is het realiseren van een Internationaal Hippisch Kennis- & Innovatiecentrum, tevens campus.
  • Wij dienden samen met bewoners van de Leidse Vogelwijk een subsidieaanvraag in bij de provincie Zuid-Holland voor onderzoek en communicatie over de mogelijkheden naar alternatieven voor aardgas in en rond de wijk. Deze subsidie is toegekend waardoor de bewoners zelf de regie hebben over onderzoek naar warmtebronnen en business cases.
  • Voor de Greenport Horti Campus, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de Food Innovation Academy, Floriworld en andere klanten realiseerden we funding vanuit de Rijksoverheid, provincies (inclusief EFRO-gelden), metropool-regio’s en gemeenten. We scannen regelmatig voor hen (nieuwe) subsidiemogelijkheden.