Versterken uitvoeringskracht

Onze aanpak

We hebben er een hekel aan als goede plannen op de plank blijven liggen. Het versterken van de implementatiekracht van een organisatie dan wel een groep van samenwerkende organisaties is essentieel voor succes. Wij dragen bij aan het boeken van resultaten en verzilveren van draagvlak. We doen dat altijd op maat van de klant en in coproductie. Samen gaan we aan de slag om een droom tot werkelijkheid te brengen. We maken daarbij heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden op basis van een doordachte projectorganisatie en -governance. Check onze visie op samenwerking.

Recente voorbeelden

De precieze rol is afhankelijk van de behoefte. Vaak vervullen we de rol van kwartiermaker, projectleider en/of we verzorgen het projectsecretariaat. Enkele voorbeelden van recente opdrachten:

  • Projectleiding gericht op het tot stand brengen van structurele samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden onder meer rondom campusvorming zoals bij de Food Innovation Academy, de Greenport Horti Campus, het World Horti Center en Equestrum.
  • De energietransitie is vooral op het niveau van straat en buurt een proeftuin voor nieuwe coalities. Denk aan een wijk die de ambitie heeft om zelf energie op te wekken; restwarmte, collectieve aanschaf zonnepanelen. Het vraagt om samenwerking van keukentafel tot bestuurstafels van lokale overheid, energiebedrijven en financiers. Wij zijn actief in dit krachtenveld als wijkambassadeur, aanjager en probleemoplosser.
  • Vervulling functie van Transitietrekker Next Education als onderdeel van de Zuid-Hollandse Roadmap Next Economy. Hiermee werd een extra push gegeven aan het uitlijnen van het (beroeps)onderwijs op energietransitie, digitalisering en de circulaire economie. Dit initiatief is ondergebracht in het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.
  • Verzorgen van het projectsecretariaat bij onder meer de Food Innovation Academy en MBO-Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.